PRIVACYBELEID

Pedicuresalon  Wilma verwerkt persoonsgegevens. Dit Privacybeleid informeert  u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. En overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Pedicuresalon Wilma. Dit Privacybeleid geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Pedicuresalon Wilma gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Pedicuresalon Wilma is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg. Pedicuresalon Wilma vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Pedicuresalon Wilmauw persoonsgegevens?

Pedicuresalon Wilma verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aanbieden van diensten,, promotie en marketingdoeleinden;
 • de facturering
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • de bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Pedicuresalon Wilma verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het online portal van Pedicuresalon Wilma. Dit gebeurt op basis van toestemming. Of vanwege het gerechtvaardigde belang van Pedicuresalon Wilma. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Pedicuresalon Wilma uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 Welke persoonsgegevens verzamelt Pedicuresalon Wilma?

Pedicuresalon Wilma verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) voor facturering en het afleggen van huisbezoeken;
 • bankrekeningnummer (IBAN) voor facturering;
 • telefoonnummer voor communicatie;
 • geboortedatum om te bepalen of iemand 16 jaar of ouder is;
 • e-mailadres voor korte en snelle communicatie;

Pedicuresalon Wilma verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Hoe zorgt Pedicuresalon Wilmavoor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Pedicuresalon Wilma gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Pedicuresalon Wilma neemt passende technische en organisatorische maatregelen. Zodat persoonsgegevens worden beschermd. Pedicuresalon Wilma deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit privacy beleid genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Pedicuresalon Wilma kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Pedicuresalon Wilma verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten, of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Pedicuresalon Wilma bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Pedicuresalon Wilma. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover Pedicuresalon Wilma nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. Zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor Pedicuresalon Wilma maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Pedicuresalon Wilma
Kerkpad 7
2681 BJ Monster


U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Pedicuresalon Wilma passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Pedicuresalon Wilma neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. De gegevens bevinden zich in een afsluitbare kast en bureau. De laptop, is voorzien van wachtwoorden en virusscan-software. De diensttelefoon is afgeschermd met een wachtwoord. Een cleandeskpolicy wordt aangehouden.

Clickgedrag

Op de website van Pedicuresalon Wilma worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s en de meest gebruikte zoekwoorden. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Privacybeleid van derden

Op de website van Pedicuresalon Wilma kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Pedicuresalon Wilma behorende, websites. Pedicuresalon Wilma kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. En alle gegevens die u verstrekt aan derden, verstrekt u op uw eigen risico. Pedicuresalon Wilma raadt u aan om het privacybeleid van de websites van derden te raadplegen. Pedicuresalon Wilma adviseert u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen. Of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Kinderen

Pedicuresalon Wilma verzamelt online niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u zich ervan bewust wordt dat een kind Pedicuresalon Wilma heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, neemt u contact op met Pedicuresalon Wilma (zie adres boven).
Als Pedicuresalon Wilma zich ervan bewust wordt dat een kind onder de 16 jaar ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, zal Pedicuresalon Wilma stappen ondernemen om de informatie te verwijderen.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 29 mei 2018

Pedicuresalon Wilma behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacybeleid. Pedicuresalon Wilma raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 

Comments are closed.